yuki sai

BAND PROFILE: kebyo

kebyo (仮病) Debut: February 4th 2016 Vocal: watanuki miyuki (四月一日 御幸) Guitar: hinagiku hina (雛菊 雛) Guitar: handa ichiyou (半田 ヰ夂葉) Bass: yumeguni []