Shounenki

* PROFILE Shounenki (少年記)

Shounenki Shounenki (少年記) Formed: September, 2011 Disband: March 28th 2016 Vocals: Kou (コウ) Guitar: Nao Guitar: eiki Bass: Rei (怜) Kou Kou Kou Kou: – Kou: March 14th Nao Nao Nao: O Nao: Jan 29th eiki eiki eiki: O eiki: Dec 20th Rei Rei Rei: A Rei: Sep 19th Member History Vo. Kou → Shounenki(kou) → Hakujitsu no yume(sera), Kurohime no Muyuubyou(Riza), amai bouryoku(saki) Gt. Nao → Shounenki(Nao) → Kurohime no Muyuubyou(Zeru), amai bouryoku(yoshi) Gt. eiki → Shounenki(eiki) → Hakujitsu no yume(china), amai bouryoku(aya) Ba. rei → Shounenki→ ? Support []