Crow×Class

* PROFILE CrowxClass

CrowxClass CrowxClass Formed: 2011 Vocals & Wadaiko: Kurona Tsugaru-shamisen: Kanade Koto: Shion Shakuhachi: Mikage Wadaiko: Saku Member History Vocals & Wadaiko: Kurona → []