Day: March 13, 2013

Totoro coding

I’m a mischievous programmer and sometimes I sneak in some personal… trails… And then i sing… To to ro  Totoro  To to ro  Totoro Dareka ga Kossori Komichi ni Ko no mi Uzumete Chiisana me Haetara Himitsu no ango Mori e no pasupooto Sutekina bouken hajimaru []