New song: Hokai to haretsu shi ta kokoro ni shinjitsu with Re:Vellion

If you like it hard, you might enjoy this new song with Re:Vellion!

Re:Vellion Official Webpage

Here is “Hokai to haretsu shi ta kokoro ni shinjitsu”!

Re:Vellion

About these ads